Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU NATA.PL
(dalej jako Regulamin)

 1. Podstawowe pojęcia
  1. Sklep nata.pl – (dalej jako Sklep, Serwis, Sklep internetowy) sklep internetowy działający pod adresem http://nata.pl/sklep. Serwis jest przeznaczony do sprzedaży produktów oraz umożliwia składanie zamówień na oferowane usługi.
  2. Sprzedający lub NATA – NATA P.P.H.U. Artur Piotrowski, firma produkcyjno-handlowo-usługowa z siedzibą w Polsce, ul. Przesmyk 7, 20-341 Lublin. NIP: 713 117 33 31. REGON: 430 882 547.
  3. Towar – produkty i/albo usługi, które Sprzedający oferuje za pośrednictwem swojego sklepu internetowego bliżej niesprecyzowanym Kupującym.
  4. Kupujący – osoba fizyczna, która nabywa od Sprzedającego Towary za pośrednictwem sklepu internetowego.
  5. Zamówienie – propozycja Umowy kupna, którą Kupujący przesyła Sprzedającemu za pośrednictwem sklepu internetowego lub Kupujący wysyła Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu. Kupujący określa w Zamówieniu, jaki Towar ma być przedmiotem Umowy kupna, a także ustalenia warunków zakupu.
  6. Umowa kupna – umowa zawarta między Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu lub tradycyjnej korespondencji pocztowej, ewentualnie osobiście. Umowa reguluje obowiązki oraz prawa obu stron podczas realizacji jednorazowych Zamówień. Umowa kupna jest potwierdzeniem ze strony Sprzedającego, że przyjął od Kupującego Zamówienie.
  7. Reklamacja – prawo Kupującego stosowane wobec Sprzedającego i dotyczy usunięcia Wad (jakości i/lub ilości) Towaru dostarczonego Kupującemu na podstawie zawartej Umowy kupna, zgodnie z Regulaminem reklamacji.
  8. Strony umowy lub Strony – ogólna nazwa obejmująca Kupującego i Sprzedającego.

 2. Postanowienia ogólne
  1. Właściciel sklepu – Właścicielem sklepu nata.pl jest firma NATA P.P.H.U. Artur Piotrowski z siedzibą przy ul. Przesmyk 7, 20-341 Lublin. NIP: 713 117 33 31. REGON: 430 882 547.
  2. Adres wysyłkowy – wszelką korespondencję, zwroty (odstąpienia od umowy), wymiany i reklamacje towarów proszę kierować na adres: NATA P.P.H.U. Artur Piotrowski, ul. Przesmyk 7, 20-341 Lublin.
  3. W przypadku sprzecznych interpretacji przepisów zawartych w pisemnej Umowie kupna i Regulaminie, postanowienia zawarte w pisemnej Umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
  4. Sklep umożliwia wszystkim Kupującym nabycie Towarów zgodnie z aktualną ofertą udostępnioną na stronie internetowej sklepu.

 3. Składanie zamówień
  1. W firmie NATA można dokonać zakupów na 3 poniższe sposoby:
   1. Składając zamówienie poprzez http://nata.pl/sklep posługując się wirtualnym koszykiem. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Klienta, w szczególności podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail celem umożliwienia szybkiego kontaktu w przypadku gdyby realizacja zamówienia wymagała dodatkowego kontaktu z Klientem.
   2. Składając zamówienie poprzez adres e-mail info@nata.pl.
   3. Kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu: 81 444 10 36. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 7:00 - 15:00.
  2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem sklepu lub e-mail. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 oraz zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta, będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
  3. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia lub braku jakiegokolwiek Towaru, NATA informuje o tym Klienta oraz ustala z nim dalsze szczegóły dotyczące realizacji przesłanego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia (w tym również gdy Klient nie odpowiada na korespondencję e-mailową), takie zamówienie zostaje anulowane.
  4. Towar, który został objęty ceną promocyjną musi zostać odebrany przez Klienta lub wysłany najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu obowiązywania promocji, co jest uzależnione od wcześniejszego uiszczenia opłaty przez Klienta, za wyjątkiem płatności gotówką przy odbiorze. W przeciwnym razie ceny promocyjne nie będą mieć zastosowania.
  5. W przypadku, gdy w Sklepie jest dostępna promocja czasowa, obowiązuje dla zamówień zatwierdzonych w czasie trwania promocji. Czas zatwierdzenia zamówienia określony jest na podstawie czasu podanego w Sklepie.
  6. Waga Towarów podana w Sklepie jest szacunkowa i może zostać dokładnie określona dopiero po przygotowaniu przesyłki. Wobec tego cena za transport jest podana szacunkowo i może ulec zmianie, gdyż jest zależna od faktycznej wagi lub objętości przesyłki, na co Klient wyraża zgodę.
  7. Po wysłaniu Zamówienia i przyjęciu go przez sklep internetowy, Kupujący otrzyma automatycznie wygenerowane potwierdzenie. Do przyjęcia Zamówienia i tym samym zawarcia Umowy kupna między Sprzedającym a Kupującym, dochodzi w momencie doręczenia Kupującemu tego potwierdzenia. Do momentu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, Zamówienie traktowane jest jako propozycja zawarcia Umowy kupna.
  8. W przypadku, gdy nie uda się doręczyć Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zgodnie z punktem 3.7 Regulaminu, Sprzedający potwierdzi Zamówienie faxem lub wiadomością SMS, wykorzystując dane kontaktowe podane przez Kupującego.
  9. Jeżeli nie uda się potwierdzić Zamówienia złożonego przez Kupującego w sposób podany w punktach 3.7 oraz 3.8, Sprzedający może Zamówienie anulować, zaś Kupujący nie będzie miał prawa do odszkodowania. Sprzedający nie jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o anulowaniu Zamówienia.
  10. Umowa kupna zostaje zawarta w momencie doręczenia potwierdzenia Zamówienia Kupującemu. Od tego momentu Kupującego i Sprzedającego dotyczą prawa i obowiązki wynikające z Umowy kupna. Od chwili zawarcia Umowy kupna Kupującego obowiązują postanowienia Regulaminu.|

 4. Dostawa zamówień
  1. Zamówione Towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD, InPost, InPost Paczkomaty) o ile Klient nie dokona wyboru osobistego odbioru zamówionych Towarów.
  2. Firmy kurierskie działają w oparciu o własne regulaminy. W celu zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.
  3. Wysłanie Towaru firmą spedycyjną, z którą NATA nie ma podpisanej umowy o świadczeniu usług musi być poprzedzone przedpłatą w pełnej wysokości zamówienia. Klient osobiście zleca takiej firmie kurierskiej odbiór przesyłki z NATY.
  4. Cena dostawy zgodna jest z aktualnym cennikiem, dostępnym na naszej stronie www.nata.pl.
  5. Towar najczęściej dostarczany jest do Kupującego po 2 dniach roboczych od zawarcia Umowy kupna.
  6. Zamówienia złożone po 14:00 będą traktowane tak jakby wpłynęły następnego dnia.
  7. Towar może zostać dostarczony do Kupującego w terminie późniejszym niż podano w punkcie 4.5. Może się tak stać z powodu działania siły wyższej lub z przyczyn, które nie zaistniały z winy Sprzedającego i na których konsekwencje nie miał wpływu (brak Towaru w magazynie, brak u dostawcy, brak możliwości wyprodukowania). Sprzedający może odstąpić od zawartej Umowy kupna, jeżeli Towaru wskazanego w Umowie zabrakło w magazynie, braki u dostawcy lub brak możliwości wyprodukowania. W takiej sytuacji Sprzedający i Kupujący muszą uzgodnić, czy Kupujący otrzyma podobny Towar o identycznej jakości, parametrach itd. lub Umowa kupna ma wygasnąć, a Strony umowy w tej sytuacji zwróciłyby sobie wzajemnie już pokryte zobowiązania. O wydłużeniu terminu dostawy Towaru czy konieczności zawarcia porozumienia w kwestii dostawy podobnego Towaru, wraz z niezbędnymi warunkami związanymi z dostarczeniem i zgodą Kupującego bądź decyzją o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający poinformuje Kupującego.
  8. Za dzień roboczy uważa się czas od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych – ustawowo uznanych za wolne od pracy.
  9. Podczas wypełniania Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania właściwych i prawdziwych danych. W razie niespełnienia tego wymogu Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną Sprzedającemu w wyniku tychże działań.
  10. Z chwilą wydania przez NATĘ Towaru przewoźnikowi (spedytorowi) następuje dostawa Towaru, a na Kupującego przechodzi prawo do dysponowania Towarem jak właściciel oraz ryzyko jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

 5. Warunki płatności
  1. Dostępne formy płatności obejmują zapłatę gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze Towaru. W przypadku wysyłki Towaru - Przelew online, BLIK, Karta płatnicza, Apple Pay, Google Pay przy użyciu Przelewy24.
  2. Opłata za przesyłkę pokrywana jest przez Klienta. Opłata ta wyliczona jest na podstawie wagi zamówionego Towaru.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen. O obowiązujących cenach Sprzedający poinformuje Kupującego przed potwierdzeniem Zamówienia; Kupujący pisemnie potwierdzi, iż zapoznał się z nowymi cenami i akceptuje je. Ceny te zależą od rodzaju rejestracji i od cen obowiązujących w momencie złożenia Zamówienia.
  4. Uiszczenie opłaty następuje w dniu odbioru kwoty przez Sprzedającego lub w dniu zapłaty za Towar za pobraniem bądź w dniu wpłynięcia środków finansowych na konto Sprzedającego.

 6. Zwroty
  1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) - Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wysyłki.
  2. Odesłany Towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie).
  3. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.

 7. Reklamacje
  1. W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego Towaru, Kupujący ma prawo do reklamacji.
  2. Reklamacja dotycząca niezgodności zawartości przesyłki z Zamówieniem (tzn. niezgodność ilości, rodzaju i ceny Towaru) bądź błędnych danych w wystawionych dokumentach musi zostać zgłoszona do 14 dni kalendarzowych od dnia powstania obowiązku podatkowego.
  3. Wadę polegającą na różnicy w ilości zamówionego i dostarczonego Towaru Kupujący wykazuje za pomocą obiektywnych dowodów, np. świadectwa niezależnej osoby trzeciej.
  4. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Sprzedającego o wszelkich wadach towaru najpóźniej w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty powstania obowiązku podatkowego. Towar musi zostać zwrócony Sprzedającemu w ustalonym terminie. W przypadku opóźnienia zwrotu towaru roszczenia gwarancyjne nie będą uznawane.
  5. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego Towaru na własny koszt do firmy NATA P.P.H.U. pod adresem ul. Przesmyk 7, 20-341 Lublin.
  6. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedającego w oryginalnym opakowaniu.
  7. Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Kupującego w terminie do 30 dni roboczych od dnia doręczenia reklamowanego Towaru Sprzedającemu, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnili inne rozwiązanie.
  8. Reklamacji nie można uznać w przypadku zmian cech Towaru, do której doszło w wyniku użytkowania, Kupujący sam przyczynił się do powstania wad, ewentualnie wady zostały spowodowane przez osoby, za które Kupujący jest odpowiedzialny, bądź też osoby wskazane przez Kupującego do wykonywania zadań wynikających z Umowy kupna.
  9. Reklamacji nie można uznać w przypadku Towaru, który był przeceniony i jako taki właśnie (szczególnie objęty rabatem lub kupiony na wyprzedaży czy w promocji marketingowej) został zaoferowany przez Sprzedającego do sprzedaży.
  10. Reklamacji nie można uznać w przypadku, gdy Kupujący wiedział o nich przed odbiorem lub, biorąc pod uwagę okoliczności zawarcia Umowy kupna, wiedzieć musiał.
  11. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na Sklepie internetowym mają charakter ilustracyjny więc różnica w odcieniu koloru na podstawie zdjęcia w Sklepie nie może służyć jako podstawa do reklamacji.
  12. Konieczne jest, aby Kupujący zwrócił należytą uwagę i przestrzegał warunków użytkowania i konserwacji towaru zawartych w ulotce, broszurach informacyjnych, podręcznikach, instrukcjach i innych informacjach dotyczących użytkowania towarów.
  13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania zamówionych towarów w przypadku, gdy klient nie stosował się do informacji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania, podręczniku, instrukcji lub innych materiałach dołączonych do zakupionego towaru.
  14. Jeżeli reklamacja Kupującego nie zostanie uznana, choćby z powodu jej niezgodności z niniejszym Regulaminem lub z tej przyczyny, iż była nieuzasadniona, Sprzedający ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z wysyłką Towaru, którego dotyczyła reklamacja, z powrotem do Kupującego, a ponadto kosztów wynikających z procesu rozpatrywania reklamacji Kupującego. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedający pokryje koszty związane z transportem reklamowanego Towaru.
  15. Reklamacja uznana przez Sprzedającego może zostać rozwiązana w formie:
   1. naprawy lub wymiany wadliwego Towaru lub jego części na Towar bez wad,
   2. udzielenia rabatu na wadliwy Towar, biorąc pod uwagę charakter wady i możliwości użytkowania Towaru,
   3. zwrotu pieniędzy na podstawie faktury korygującej, przesłanej Kupującemu przez Sprzedającego; Kupujący zobowiązany jest do podpisania dokumentu i dostarczenia go z powrotem Sprzedającemu.
  16. Wybór między formą 7.15.1 a 7.15.3 zależy wyłącznie od Sprzedającego. Sprzedający weźmie pod uwagę charakter wady i Towaru w taki sposób, by wada została usunięta efektywnie, szybko i oszczędnie.

 8. Usługi szycia
  1. Zasady, warunki oraz ceny szycia uzgadniane są indywidualnie z każdym Klientem mailowo oraz telefonicznie w zależności od potrzeb oraz zużycia materiału, stopnia skomplikowania oraz poświęconego czasu.

 9. Usługi zdobienia
  1. Zasady, warunki oraz ceny zdobienia i znakowania uzgadniane są indywidualnie z każdym Klientem mailowo oraz telefonicznie w zależności od potrzeb oraz zużycia materiału, stopnia skomplikowania oraz poświęconego czasu.

 10. Usługi prania
  1. Zasady, warunki oraz ceny prania uzgadniane są indywidualnie z każdym Klientem mailowo oraz telefonicznie w zależności od rodzaju materiału, stopnia skomplikowania oraz innych szczegółów takich jak odbiór czy dostawa.

 11. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie, jak i w czasie korzystania z Serwisu oraz przy składaniu oraz realizacji zamówień, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1), zwanego dalej „RODO”, w celach służących zawarciu i wykonaniu przez NATĘ stosunku umownego pomiędzy Stronami oraz wystawiania dowodów księgowych, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu i wykonywania stosunków umownych pomiędzy Stronami, a w przypadkach wymaganych prawem także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych.
  2. W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Klienta za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu, cel przetwarzania danych zostanie wskazany przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych.
  3. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy kupna.
  4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Administrator Serwisu, tj. NATA P.P.H.U. Artur Piotrowski, firma produkcyjno-handlowo-usługowa z siedzibą w Polsce, ul. Przesmyk 7, 20-341 Lublin. NIP: 713 117 33 31. Podanie danych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w Serwisie, składania zamówień i ich realizacji oraz do prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową rejestracji w Serwisie, zawarcia umowy oraz korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. W przypadku podania przez Klienta danych osobowych osoby trzeciej, Klient oświadcza i jest odpowiedzialny za to, że osoba ta wyraziła na to zgodę, w zakresie w jakim obejmuje dane konieczne do realizacji zamówień.
  5. NATA zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta, w tym danymi osobowymi użytkowników, o których mowa w punkcie 11.4, dla których administratorem danych osobowych jest Klient oraz nieużywania tych danych dla celów innych niż określone przez NATĘ, nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do ich ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami przed ich niestosownym użyciem, ujawnieniem lub dostępem ze strony nieupoważnionych osób.
  6. NATA będzie przechowywała dane osobowe Klienta do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowych i rachunkowych w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez NATĘ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NATĘ , w tym na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.

 12. Postanowienia końcowe
  1. NATA zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub tymczasowego bądź trwałego uniemożliwienia Kupującemu korzystania ze Sklepu internetowego.
  2. NATA zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży.
  3. NATA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.
  4. NATA nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem Serwisu, a także za szkody powstałe w wyniku wykorzystania zawartych w nich informacji i danych.
  5. NATA zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po wysłaniu potwierdzenia, zwrotu pieniędzy i odstąpienia od umowy w przypadku, gdy niemożliwe jest zrealizowanie zamówienia (braki magazynowe, podwyżki cen etc.).
  6. NATA zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w każdym czasie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym bezpośrednio przed złożeniem każdego zamówienia i jest związany jego postanowieniami.